O nas


Aktualności

***

28 sezon – 2020/2021

Studio Artystyczne Metro
działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszaw
ie


Drodzy Uczestnicy!

Dziękujemy za mioniony rok szkolny, który był trudny dla nas wszystkich, ale daliśmy radę! 🙂
Teraz życzymy Wam udanego, zasłużonego wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu!


***

Założycielem Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio Buffo jest Janusz Józefowicz.

“Zdobyliśmy doświadczenie podczas pracy z młodymi uzdolnionymi ludźmi przy realizacji musicalu METRO. Ukształtowała się przy tym kadra wspaniałych pedagogów. Trzeba było to wykorzystać. I tak powstał pomysł utworzenia Studia Artystycznego” – wspomina w jednym z wywiadów Janusz Józefowicz.

Co roku w Studio uczy się około 250 dzieci. Program kształcenia nie zmienia się od lat. Są to zajęcia wokalne, taneczne, aktorskie oraz akrobatyka. Uczestnicy tych zajęć mogą poznać techniki i umiejętności, które przydają się w teatrze muzycznym.Dwa razy do roku, podczas specjalnych pokazów, nasi podopieczni mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności na prawdziwej scenie. Najbardziej utalentowane dzieci mają szansę znaleźć się w zespole naszego teatru.

Staramy się im stworzyć możliwość występów w projektach artystycznych teatru Studio BUFFO. Tak było w przypadku musicali Metro, Romeo i Julia oraz Piotruś Pan.

Młody człowieku, jeżeli czujesz, że drzemią w tobie jakieś artystyczne talenty, to przyjdź do nas – zachęca Janusz Józefowicz.

Kadra:

  1. Mariola Napieralska – absolwentka Collage of Performing Arts Roosevelt University of Chicago – Vocal Jazz,
  2. Ewelina Kordy – Absolwentka wokalistyki na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach,
  3. Beata Urbańska – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, mgr studiów pedagogicznych WSP ZNP Warszawa, tancerka, choreograf. Była w pierwszej obsadzie musicalu ,,Metro” w Warszawie i na Broadwayu,
  4. Beata „Wisienka” Gonciarz – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej,
  5. Alicja Grochowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Trener akrobatyki sportowej,
  6. Daria Jakubik – absolwentka PWST im. L.Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu,
  7. Marcin Chochlew – absolwent PWSTiF w Łodzi,
  8. Adam Fidusiewicz – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
  9. Małgorzata Lewińska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
  10. Aleksandra Granecka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Artystycznego Metro.

R E G U L A M I N
STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO w Warszawie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest Studio Artystyczne Metro działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6.

1. Przedmiotem działań jest:
a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa, tańca i akrobatyki,
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich warsztatów artystycznych,
f/ wielopłaszczyznowa współpraca z Teatrem Studio Buffo.

2. Miejsca organizowanych zajęć:

a/ LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 00-528 Warszawa, Ul. Hoża 11/15

b/ Studio Buffo, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6

3. Przed przystąpieniem do zajęć Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.

4. Studio informuje Rodziców/Opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.

5. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Studio świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, akrobatyki, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Studia www.metro.art.pl/studio

3. Uczestnik powinien wnieść opłatę za zajęcia w systemie miesięcznym (karnet) lub poprzez wykupienie biletu jednorazowego przed zajęciami.

4. Wniesienie opłaty miesięcznej tj. nabycie imiennego karnetu lub biletu jednorazowego upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.

5. Opłaty za karnet dokonujemy do 10 dnia danego miesiąca przelewem na konto:

Bank Pekao S.A.
80 1240 5918 1111 0000 4909 2901
Studio Buffo Sp. z o.o. 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6.

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, liczba wybranych godzin, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy,

• kartą płatniczą (kasa Studia przy sekretariacie Teatru)
• lub gotówką w kasie Studia wyłącznie za bilety jednorazowe:
– przy salach gimnastycznych LXVII Liceum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Hoża 11/15 lub przy sekretariacie Teatru Studio Buffo w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6
(Wojciech Andrasz tel. 607 062 062).

6. Uczestnicy, którzy nie uregulowali w terminie płatności, nie mogą brać udziału w zajęciach.

7. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna. Cennik opłat za dany miesiąc w roku szkolnym, informacje i plan zajęć podane są na stronie internetowej Studia.

8. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika niewynikającej z winy Studia.
Opłata za zajęcia ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od frekwencji Uczestnika na zajęciach.
Wykluczone są jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności, choroby czy rezygnacji z zajęć (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).

9. Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa – do 10%.

10. Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.

11. Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę VAT, prosimy KONIECZNIE o podanie NIPu firmy przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego lub wpisanie w opisie przelewu!

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie (w soboty i niedziele) w zorganizowanych grupach. Nabór do grup odbywa się cały rok. Zapisać możemy się telefonicznie, mailowo lub osobiście przed zajęciami.

2. Uczestnik otrzyma Legitymację, którą będzie okazywał przy wejściu do szkoły. Legitymacja jest ważna z opłatą za karnet w danym miesiącu.

3. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Studio prowadzi listy obecności uczestników zajęć. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed zajęciami.

4. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

5. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

7. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp. Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności.

8. Potwierdzeniem zapisu do Studia jest wypełnienie i podpisanie przez Rodzica lub Opiekuna ankiety zgłoszeniowej, tym samym akceptując warunki regulaminu.

9. Studio w przypadku choroby, niedyspozycji Pedagoga lub w związku z planami zawodowymi (gra w teatrze, plan filmowy, plan telewizyjny) ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.

10. Studio, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem).

11. Przed wejściem na salę zajęć obowiązuje zmiana obuwia.

12. Zabrania się wnoszenia na zajęcia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia, z wyjątkiem wody mineralnej.

IV. REGULAMIN COVID

1. W zajęciach może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

2. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, które zamieszkuje w domu
z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia i z nich odbierane przez osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).

5. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

6. Uczestnicy mają obowiązek częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet oraz dezynfekcji rąk za każdym razem przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.

7. Uczestnicy powinni unikać podawania rąk na powitanie.

8. Uczestnicy nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!).

9. Uczestnicy powinni w miarę możliwości unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”, zachowując bezpieczny dystans.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmierzenia temperatury uczestnika i rodzice wyrażają na to zgodę.

11. W przypadku stwierdzenia przez pedagoga u uczestnika objawów chorobowych mogących świadczyć o infekcji dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar), niezwłocznie zawiadamia się Rodziców/Opiekunów, którzy zobowiązują się odebrać uczestnika maksymalnie w ciągu godziny od zawiadomienia.

12. W przypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem, Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tej okoliczności organizatorów studia.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Buffo Sp. z o.o.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio dla celów związanych z organizacją zajęć Studia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w zajęciach.

3. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania oraz wycofania swojej zgody w każdym czasie. Ma również prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi.

4. Uczestnik zajęć w SAM wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SAM. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna pod adresem Polityka prywatności i polityka cookies

IV. KONTAKT I INFORMACJE

– Wojciech Andrasz tel. 607 062 062, e-mail: buffo@studiobuffo.com.pl
– Katarzyna Nowatkiewicz e-mail: k.nowatkiewicz@studiobuffo.com.pl
– Danuta Fidusiewicz tel.790 411 497, 607 700 051, e-mail: fidan@wp.pl

Wszelkie sprawy niezawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2020r.