O nas


Aktualności

***

29 sezon – 2021/2022

Studio Artystyczne Metro
działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie


Szanowni Państwo!


Wkrótce zamieścimy na stronie informacje dotyczące nowego, 30 sezonu Studia Artystycznego Metro, w roku szkolnym 2022/2023.


9 lipca 2022 roku w teatrze Studio Buffo odbył się pokaz podsumowujący I turnus warsztatów artystycznych w Teresinie. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa pana Tomasza Stańkowskiego – KLIK 🙂

Poniżej reportaż wideo z pokazu, który powstał dzięki uprzejmości pana Jacka Burzyńskiego 🙂


Dzieci, młodzież oraz kadra z warsztatów artystycznych w Teresinie, przesyłają jubilatowi, Januszowi Józefowiczowi, najserdeczniejsze życzenia!


Drodzy uczestnicy Studia Artystycznego Metro!

Dziękujemy za rok wspólnej pracy i życzymy udanych wakacji.
Odpoczywajcie, “ładujcie baterie” i bezpiecznie spędzajcie czas 🙂

Do zobaczenia we wrześniu! (a z niektórymi na warsztatach artystycznych).
Szczegółowe informacje dotyczące planu i harmonogramu na nowy rok szkolny pojawią się po 20 sierpnia.

Zacjecamy do obejrzenia zdjęć z końcowego pokazu! (KLIK)


Zapraszamy na 29 sezon Studia Artystycznego Metro!

Zapraszamy na zajęcia wokalne i aktorskie w teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6
oraz na zajęcia taneczne w Auli Instytutu Głuchoniemych (Plac Trzech Krzyży 4/6).

Kontakt tel.:
D. Fidusiewicz – 790 411 497
W. Andrasz – 607 062 062


***

Założycielem Studia Artystycznego Metro działającego przy teatrze Studio Buffo jest Janusz Józefowicz.

“Zdobyliśmy doświadczenie podczas pracy z młodymi uzdolnionymi ludźmi przy realizacji musicalu METRO. Ukształtowała się przy tym kadra wspaniałych pedagogów. Trzeba było to wykorzystać. I tak powstał pomysł utworzenia Studia Artystycznego” – wspomina w jednym z wywiadów Janusz Józefowicz.

Co roku w Studio uczy się około 250 dzieci. Program kształcenia nie zmienia się od lat. Są to zajęcia wokalne, taneczne, aktorskie oraz akrobatyka. Uczestnicy tych zajęć mogą poznać techniki i umiejętności, które przydają się w teatrze muzycznym. Dwa razy do roku, podczas specjalnych pokazów, nasi podopieczni mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności na prawdziwej scenie. Najbardziej utalentowane dzieci mają szansę znaleźć się w zespole naszego teatru.

Staramy się im stworzyć możliwość występów w projektach artystycznych teatru Studio BUFFO. Tak było w przypadku musicali Metro, Romeo i Julia oraz Piotruś Pan.

Młody człowieku, jeżeli czujesz, że drzemią w tobie jakieś artystyczne talenty, to przyjdź do nas – zachęca Janusz Józefowicz.

Kadra:

Opieka artystyczna: Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa
Koordynacja Studia: Danuta Fidusiewicz

Kadra artystyczno-pedagogiczna:

  1. Mariola Napieralska – absolwentka Collage of Performing Arts Roosevelt University of Chicago – Vocal Jazz,
  2. Ewelina Kordy – Absolwentka wokalistyki na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach,
  3. Beata Urbańska – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, mgr studiów pedagogicznych WSP ZNP Warszawa, tancerka, choreograf. Była w pierwszej obsadzie musicalu ,,Metro” w Warszawie i na Broadwayu,
  4. Beata „Wisienka” Gonciarz – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej,
  5. Alicja Grochowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Trener akrobatyki sportowej,
  6. Marcin Chochlew – absolwent PWSTiF w Łodzi,
  7. Adam Fidusiewicz – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
  8. Aleksandra Granecka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Artystycznego Metro.

R E G U L A M I N
STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest Studio Artystyczne Metro działające przy teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6.

1. Przedmiotem działań jest:
a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa, tańca i akrobatyki,
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich warsztatów artystycznych,
f/ wielopłaszczyznowa współpraca z teatrem Studio Buffo.

2. Miejsca organizowanych zajęć:

a/ Studio Buffo, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
b/ Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 4/6.

3. Przed przystąpieniem do zajęć Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.

4. Studio informuje Rodziców/Opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.

5. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Studio świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, akrobatyki, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Studia.

3. Uczestnik powinien wnieść opłatę za zajęcia w systemie miesięcznym (karnet) lub poprzez wykupienie biletu jednorazowego przed zajęciami.

4. Wniesienie opłaty miesięcznej tj. nabycie imiennego karnetu lub biletu jednorazowego upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.

5. Opłaty za karnet dokonujemy do 10 dnia danego miesiąca przelewem na konto:

•przelewem na konto
Bank Pekao S.A.
80 1240 5918 1111 0000 4909 2901
Studio Buffo Sp. z o.o. 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6.

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, liczba wybranych godzin, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy,

• kartą płatniczą lub gotówką w kasie Studia
(Wojciech Andrasz tel. 607 062 062).

6. Uczestnicy, którzy nie uregulowali w terminie płatności, nie mogą brać udziału w zajęciach.

7. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna. Cennik opłat za dany miesiąc w roku szkolnym, informacje i plan zajęć podane są na stronie internetowej Studia.

8. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika niewynikającej z winy Studia. Opłata za zajęcia ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od frekwencji Uczestnika na zajęciach. Wykluczone są jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności, choroby czy rezygnacji z zajęć (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).

9. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika niewynikającej z winy Studia.
Opłata za zajęcia ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od frekwencji Uczestnika na zajęciach.
Wykluczone są jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności, choroby czy rezygnacji z zajęć (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).

10. Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa – do 10%.

11. Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.

12. Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę VAT, prosimy KONIECZNIE o podanie NIP-u firmy przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego lub wpisanie w opisie przelewu!

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie (w soboty i niedziele) w zorganizowanych grupach. Nabór do grup odbywa się cały rok. Zapisać możemy się telefonicznie, mailowo lub osobiście przed zajęciami.

2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Studio prowadzi listy obecności uczestników zajęć. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed zajęciami.

3. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

4. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

6. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp. Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności.

7. Potwierdzeniem zapisu do Studia jest wypełnienie i podpisanie przez Rodzica lub Opiekuna ankiety zgłoszeniowej, tym samym akceptując warunki regulaminu.

8. Studio w przypadku choroby, niedyspozycji Pedagoga lub w związku z planami zawodowymi (gra w teatrze, plan filmowy, plan telewizyjny) ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.

9. Studio, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem).

10. Przed wejściem na salę zajęć obowiązuje zmiana obuwia.

11. Zabrania się wnoszenia na zajęcia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia, z wyjątkiem wody mineralnej.

IV. REGULAMIN COVID

1. W zajęciach może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

2. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, które zamieszkuje w domu
z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia i z nich odbierane przez osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).

5. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

6. Uczestnicy mają obowiązek częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet oraz dezynfekcji rąk za każdym razem przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.

7. Uczestnicy powinni unikać podawania rąk na powitanie.

8. Uczestnicy nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!).

9. Uczestnicy powinni w miarę możliwości unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”, zachowując bezpieczny dystans.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmierzenia temperatury uczestnika i rodzice wyrażają na to zgodę.

11. W przypadku stwierdzenia przez pedagoga u uczestnika objawów chorobowych mogących świadczyć o infekcji dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar), niezwłocznie zawiadamia się Rodziców/Opiekunów, którzy zobowiązują się odebrać uczestnika maksymalnie w ciągu godziny od zawiadomienia.

12. W przypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem, Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tej okoliczności organizatorów studia.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Buffo Sp. z o.o.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio dla celów związanych z organizacją zajęć Studia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w zajęciach.

3. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania oraz wycofania swojej zgody w każdym czasie. Ma również prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi.

4. Uczestnik zajęć w SAM wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia,
w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SAM. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna pod adresem Polityka prywatności i polityka cookies

IV. KONTAKT I INFORMACJE

– Wojciech Andrasz tel. 607 062 062, e-mail: buffo@studiobuffo.com.pl
– Danuta Fidusiewicz tel. 790 411 497, 607 700 051, e-mail: fidan@wp.pl
– Katarzyna Nowatkiewicz e-mail: k.nowatkiewicz@studiobuffo.com.pl

Wszelkie sprawy niezawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Studia Artystycznego Metro działającego przy teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2021r.