W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Fundacja

Fundacja Studio Buffo
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel.: 22 622 63 93, 22 622 64 22, fax: 22 622 90 11
NIP 526-26-81-050
REGON 015296664
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII
Wydział, KRS 132778 (data wpisu do rejestru: 18.10.2002)


STATUT FUNDACJI STUDIO BUFFO

tekst jednolity
aktualny na dzień 15 II 2019 r.

I. Postanowienia ogólne

§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Studio Buffo i zwana jest dalej ,,Fundacją”.

§2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§3
1.    Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3.    Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§4
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 września 2002 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203)
i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Cele i zasady działalności statutowej.

§5
Celem fundacji jest:
•    wspieranie kultury w Polsce;
•    wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych pod szyldem ,,Studio Buffo”, a w szczególności: filmu, teatru, działalności galerii ,,Buffo”, Studia Artystycznego ,,Metro”, studia nagrań i w internecie;
•    wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
•    tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
•    inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
•    propagowanie kultury i sztuki polskiej w kraju i za granicą;

§6
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1.    organizowanie i finansowanie:
•    konkretnych projektów artystycznych;
•    wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury
i sztuki, w tym wystaw, pokazów spektakli teatralnych i koncertów młodych twórców;
•    konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą;
•    stypendiów dla młodych twórców;
•    wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
•    działań wydawniczych upowszechniających wytwory kultury;

2.    współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z teatrami, szkołami artystycznymi oraz osobami fizycznymi wskazującymi na zainteresowanie Fundacji.

§7
Zarząd Fundacji ustala roczne projekty programów działania, określające przewidywane na ten okres rodzaje i formy działalności statutowej i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Fundatorów.

§8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§9
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

III. Organ nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami kulturalnymi w Polsce.

IV. Majątek fundacji

§10
Majątek Fundacji stanowią.:
1.    składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym;
2.    środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić
w szczególności z:
1.    darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji,
2.    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3.    dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4.    innych wpływów i dochodów.

§12
Zarząd może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych przedsięwzięć. Stworzenie takiego funduszu wymaga akceptacji co najmniej jednego członka Rady Fundatorów.

§13
1.    Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat  długoterminowych i w papierach wartościowych.
2.    Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

§14
Fundacja prowadzi rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

V. Zarząd

§15
1.    Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie działania oprócz tych, które zostały przekazane do kompetencji Rady Fundatorów.
2.    Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa:
•    Prezes Fundacji samodzielnie;
•    w pozostałych przypadkach dwóch członków zarządu fundacji łącznie.

 §16
1.    Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2.    Członkowstwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
•    śmierci członka Zarządu;
•    rezygnacji złożonej na piśmie;
•    odwołania z pełnienia funkcji.
3.    Przewodniczący Rady Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdej chwili.
4.    Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

§17
1.    Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
2.    Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3.    Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.
4.    O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia.
5.    Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.
 
§18
1.    Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu. Uchwała dla swej ważności wymaga akceptacji Przewodniczącego Rady Fundatorów w formie pisemnej.
2.    W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przewidzianych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
3.    Głosowania są wyłącznie jawne.
4.    Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
5.    Podjęcia uchwały przez Zarząd może żądać Przewodniczący Rady Fundatorów.
W takim przypadku Prezes Zarządu lub inny członek zwołają posiedzenie Zarządu.

§19
1.         Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie umowy o pracę lub
w oparciu o inną podstawę określającą, ich prawa i obowiązki.
2.    Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera członek Rady Fundatorów.

VI. Rada Fundatorów

§20
1.    Fundatorzy tworzą Radę Fundatorów, sprawująca funkcje stanowiące, opiniodawcze, doradcze i kontrolne.
2.    Do zakresu kompetencji Rady Fundatorów należy:
•    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
•    zatwierdzanie projektów przedstawionych przez Zarząd;
•    zatwierdzanie wszelkich uchwał Zarządu;
•    zatwierdzanie programów działania Fundacji;
•    zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
•    przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;
•    ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
•    dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
•    likwidacji Fundacji;
•    opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z ocena artystyczną projektowanych działań;

§21
1.    Rada składa się z założycieli Fundacji.
2.    Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundatorów z członkostwem w Zarządzie.
3.    Funkcje członków Rady Fundatorów sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia.
4.    Rada Fundatorów ze swojego grona powołuje przewodniczącego.
5.    Na miejsce zmarłego członka Rady Fundatorów wchodzi osoba wskazana przez spadkobierców zmarłego członka Rady Fundatorów.

    §22
1.    Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają na posiedzeniach, chyba że wszyscy członkowie Rady Fundatorów wyrażą zgodę na głosowanie pisemne. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady Fundatorów z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
2.    Uchwały Rady Fundatorów zapadają w obecności co najmniej dwóch członków
Rady Fundatorów pod warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.    Uchwały Rady Fundatorów zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący będzie głos Przewodniczącego.
4.    Uchwały Rady Fundatorów powinny być zaprotokołowane i podpisane przez wszystkich obecnych posiedzenia.

VII. Zmiany statutu Fundacji

§23
Rada Fundatorów może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji, większością 2/3 głosów.

§24
1. Rada Fundatorów może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2.    W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów, Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§25
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 4 września 2002 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.